s2581 Mlonka Punkty: 1
  Test     Test do wykładu 6     2002-11-26  
  1     Jakie złączenia występują w standardzie:   
  złączenie wewnętrzne   
  złączenie zewnętrzne lewostronne   
  złączenie zewnętrzne prawostronne   
  złączenie zewnętrzne pełne   
  2     Co oznacza dopisanie na końcu polecenia nadającego uprawnienia polecenia WITH GRANT OPTION:   
  obdarowany użytkownik może uzyskane uprawnienia przekazywać innym użytkownikom   
  obdarowany użytkownik może odebrać uprawnienia właścicielowi obiektów, do których ma uprawnienia  
  obdarowany użytkownik może przyznawać sobie uprawnienia, których nie otrzymał   
  jest to opcja domyślna   
  3     Sekwencję w Oraclu można wykorzystać do:   
  generowania wartości klucza głównego   
  wstawiania wartości klucza obcego   
  wstawiania wartości tekstowych o ustalonej długości   
  porządkowania zbiorów wartości   
  4     Które z poniższych więzów są więzami spójności referencyjnej:   
  PRIMARY KEY   
  UNIQUE   
  FOREIGN KEY   
  REFERENCES   
  5     Do wykonania skryptu poleceń SQL i SQL*Plus służy polecenie:   
  START nazwa_pliku   
  ED nazwa_pliku   
  SPOOL nazwa_pliku   
  CALL nazwa_pliku   

s2557 Kaliński Punkty: 5
  Test     Test do wykładu 6     2002-11-26  
  1     Jakie są wbudowane operatory złączeń w standardzie:   
  INNER JOIN   
  CARTESIAN JOIN   
  LEFT OUTER JOIN   
  RIGHT OUTER JOIN   
  2     Które z poleceń służy do przyznawania uprawnień w bazie danych:   
  GRANT   
  ALLOW   
  GIVE   
  ADMIT   
  3     Generowanie jednoznacznych numerów w Oraclu można zrealizować przy pomocy polecenia:   
  CREATE SEQUENCE   
  CREATE SUCCESSION   
  CREATE IDENTIFICATION   
  CREATE AUTONUMBER   
  4     Przy definiowaniu więzów spójności referencyjnej w Oraclu można użyć:   
  ON DELETE CASCADE   
  ON DELETE SET NULL   
  ON UPDATE CASCADE   
  ON UPDATE SET DEFAULT   
  5     Do zapisywania kolejnych poleceń i ich wyników w pliku o podanej nazwie:   
  START nazwa_pliku   
  ED nazwa_pliku   
  SPOOL nazwa_pliku   
  CALL nazwa_pliku   

s2665 Stojek Punkty: 3
  Test     Test do wykładu 6     2002-11-26  
  1     Jeśli mamy w warunku WHERE złączenie Sal BETWEEN Losal AND Hisal, to takie złączenie jest:   
  złączeniem równościowym   
  złączeniem nierównościowym   
  samozłączeniem   
  złączeniem operatora BETWEEN   
  2     Które z poleceń służy do odbierania uprawnień w bazie danych:   
  REVOKE   
  TAKE BACK   
  CANCEL   
  RETRACT   
  3     Kiedy może być usuwana tabela tymczasowa:   
  przy każdym zakończeniu sesji użytkownika   
  przy każdej operacji COMMIT   
  na życzenie użytkownika   
  przy awarii komputera   
  4     Które z poniższych więzów są więzami spójności encji:   
  PRIMARY KEY   
  UNIQUE   
  FOREIGN KEY   
  REFERENCES   
  5     Do wykonania skryptu poleceń SQL i SQL*Plus służy polecenie:   
  START nazwa_pliku   
  ED nazwa_pliku   
  SPOOL nazwa_pliku   
  CALL nazwa_pliku   

s2633 Razmuk Punkty: 3
  Test     Test do wykładu 6     2002-11-26  
  1     Jeśli mamy w warunku WHERE złączenie Sal BETWEEN Losal AND Hisal, to takie złączenie jest:   
  złączeniem równościowym   
  złączeniem nierównościowym   
  złączeniem pośrednim   
  złączeniem operatora BETWEEN   
  2     Które z poleceń służy do przyznawania uprawnień w bazie danych:   
  GRANT   
  ALLOW   
  GIVE   
  ADMIT   
  3     Jakie metody ma sekwencja w Oraclu:   
  NextVal   
  CurrVal   
  PrevVal   
  InitVal   
  4     Więzy spójności mogą być definiowane w następujących instrukcjach:   
  CREATE TABLE   
  UPDATE   
  ALTER TABLE   
  DROP TABLE   
  5     Do czego służy poelcenie DESCRIBE w Oraclu:   
  do wyświetlania wszystkich tabel na koncie użytkownika   
  do wyświetlania wszystkich obiektów na koncie użytkownika   
  do wyświetlania schematu tabeli lub procedury   
  do wyświetlania zawartości procedury   

s2523 Jenerowicz Punkty: 1
  Test     Test do wykładu 6     2002-11-26  
  1     Jeśli mamy w warunku WHERE złączenie Prac.Mgr = Kier.Empno, gdzie Prac i Kier są alisami tabeli Emp, to takie złączenie jest:   
  złączeniem równościowym   
  złączeniem nierównościowym   
  samozłączeniem   
  złączeniem pracowniczym   
  2     Jakie są role zdefiniowane przez system:   
  CONNECT   
  RESOURCE   
  DBA   
  SCOTT   
  3     Jak nazywa się struktura fizycznego przechowywania danych, w której kilka tabel jest zebranych razem według wartości wspólnej kolumny (kolumn) - lub wartości funkcji haszującej:   
  klaster   
  asercja   
  rola   
  snapshot   
  4     Które z poniższych więzów są więzami spójności encji:   
  PRIMARY KEY   
  UNIQUE   
  FOREIGN KEY   
  REFERENCES   
  5     Które z poleceń dotyczą formatowania w SQL*Plus:   
  COLUMN nazwa FORMAT A30   
  SET PAGESIZE n   
  SET LINESIZE n   
  DESCRIBE nazwa   

s2528 Janicka Punkty: 1
  Test     Test do wykładu 6     2002-11-26  
  1     Jakie złączenia występują w standardzie:   
  złączenie wewnętrzne   
  złączenie zewnętrzne lewostronne   
  złączenie zewnętrzne prawostronne   
  złączenie zewnętrzne pełne   
  2     Na jakie rodzaje operacji można nadać użytkownikowi uprawnienia:   
  INSERT   
  UPDATE   
  ALTER   
  EXECUTE   
  3     Jakie metody ma sekwencja w Oraclu:   
  NextVal   
  CurrVal   
  PrevVal   
  InitVal   
  4     Które z poniższych więzów są więzami spójności referencyjnej:   
  REFERENCES   
  NOT NULL   
  CHECK   
  ASSERTION   
  5     Do czego służy poelcenie DESCRIBE w Oraclu:   
  do wyświetlania wszystkich tabel na koncie użytkownika   
  do wyświetlania wszystkich obiektów na koncie użytkownika   
  do wyświetlania schematu tabeli lub procedury   
  do wyświetlania zawartości procedury   

s2546 Krakowska Punkty: 2
  Test     Test do wykładu 6     2002-11-26  
  1     Jeśli mamy w warunku WHERE złączenie Prac.Mgr = Kier.Empno, gdzie Prac i Kier są alisami tabeli Emp, to takie złączenie jest:   
  złączeniem nierównościowym   
  samozłączeniem   
  złączeniem kierowniczym   
  złączeniem pracowniczym   
  2     Które z poleceń służy do odbierania uprawnień w bazie danych:   
  REVOKE   
  TAKE BACK   
  CANCEL   
  RETRACT   
  3     Generowanie jednoznacznych numerów w Oraclu można zrealizować przy pomocy polecenia:   
  CREATE AUTOCOUNTER   
  CREATE SUCCESSION   
  CREATE IDENTIFICATION   
  CREATE AUTONUMBER   
  4     Przy definiowaniu więzów spójności referencyjnej w Oraclu można użyć:   
  ON DELETE CASCADE   
  ON DELETE SET NULL   
  ON UPDATE CASCADE   
  ON UPDATE SET NULL   
  5     Do czego służy poelcenie DESCRIBE w Oraclu:   
  do wyświetlania wszystkich tabel na koncie użytkownika   
  do wyświetlania wszystkich obiektów na koncie użytkownika   
  do wyświetlania schematu tabeli lub procedury   
  do wyświetlania zawartości procedury   

s2529 Jabłoński Punkty: 0
  Test     Test do wykładu 6     2002-11-26  
  1     Czy predykat typu: Emp.Deptno=Dept.Deptno to:   
  predykat ograniczający   
  predykat złączenia   
  predykat ustalający   
  predykat grupujący   
  2     Co oznacza dopisanie na końcu polecenia nadającego uprawnienia polecenia WITH GRANT OPTION:   
  obdarowany użytkownik może uzyskane uprawnienia przekazywać innym użytkownikom   
  obdarowany użytkownik może odebrać uprawnienia właścicielowi obiektów, do których ma uprawnienia  
  obdarowany użytkownik może przyznawać sobie uprawnienia, których nie otrzymał   
  jest to opcja domyślna   
  3     Jakie metody ma sekwencja w Oraclu:   
  NextVal   
  CurrVal   
  PrevVal   
  InitVal   
  4     Które z poniższych więzów są więzami spójności encji:   
  REFERENCES   
  NOT NULL   
  CHECK   
  ASSERTION   
  5     Które z poleceń dotyczą formatowania w SQL*Plus:   
  COLUMN nazwa FORMAT A30   
  COLUMN nazwa FORMAT 99999   
  SET PAGESIZE n   
  HOST   

s2547 Kruszona Punkty: 0
  Test     Test do wykładu 6     2002-11-26  
  1     Jakie są wbudowane operatory złączeń w standardzie:   
  INNER JOIN   
  CARTESIAN JOIN   
  LEFT OUTER JOIN   
  FULL OUTER JOIN   
  2     Co oznacza dopisanie na końcu polecenia nadającego uprawnienia polecenia WITH GRANT OPTION:   
  obdarowany użytkownik może uzyskane uprawnienia przekazywać innym użytkownikom   
  obdarowany użytkownik może odebrać uprawnienia właścicielowi obiektów, do których ma uprawnienia  
  obdarowany użytkownik może przyznawać sobie uprawnienia, których nie otrzymał   
  jest to opcja domyślna   
  3     Jakie metody ma sekwencja w Oraclu:   
  NextVal   
  CurrVal   
  PrevVal   
  InitVal   
  4     Przy definiowaniu więzów spójności referencyjnej w Oraclu można użyć:   
  ON DELETE SET NULL   
  ON DELETE SET DEFAULT   
  ON UPDATE SET NULL   
  ON UPDATE SET DEFAULT   
  5     Do czego służy poelcenie DESCRIBE w Oraclu:   
  do wyświetlania wszystkich tabel na koncie użytkownika   
  do wyświetlania wszystkich obiektów na koncie użytkownika   
  do wyświetlania schematu tabeli lub procedury   
  do wyświetlania zawartości procedury   

s2444 Andrejczuk Punkty: 2
  Test     Test do wykładu 6     2002-11-26  
  1     Jakie są wbudowane operatory złączeń w standardzie:   
  CARTESIAN JOIN   
  RIGHT OUTER JOIN   
  LEFT INNER JOIN   
  RIGHT INNER JOIN   
  2     Co oznacza dopisanie na końcu polecenia nadającego uprawnienia polecenia WITH GRANT OPTION:   
  obdarowany użytkownik może uzyskane uprawnienia przekazywać innym użytkownikom   
  obdarowany użytkownik może odebrać uprawnienia właścicielowi obiektów, do których ma uprawnienia  
  obdarowany użytkownik może przyznawać sobie uprawnienia, których nie otrzymał   
  jest to opcja domyślna   
  3     Generowanie jednoznacznych numerów w Oraclu można zrealizować przy pomocy polecenia:   
  CREATE SEQUENCE   
  CREATE AUTOCOUNTER   
  CREATE SUCCESSION   
  CREATE AUTONUMBER   
  4     Które z poniższych więzów są więzami spójności referencyjnej:   
  PRIMARY KEY   
  UNIQUE   
  FOREIGN KEY   
  REFERENCES   
  5     Jakim poleceniem w Oraclu można wywołać kalkulator:   
  EXECUTE calc.exe   
  HOST calc.exe   
  CALL calc.exe   
  nie jest to możliwe   

s2846 Górniak Punkty: 2
  Test     Test do wykładu 6     2002-11-26  
  1     Jakie złączenia występują w standardzie:   
  złączenie krzyżowe   
  złączenie wewnętrzne   
  złączenie zewnętrzne prawostronne   
  złączenie zewnętrzne pełne   
  2     Jakie są role zdefiniowane przez system:   
  CONNECT   
  RESOURCE   
  DBA   
  SCOTT   
  3     Jakie metody ma sekwencja w Oraclu:   
  NextVal   
  CurrVal   
  PrevVal   
  InitVal   
  4     Które z poniższych więzów są więzami spójności encji:   
  PRIMARY KEY   
  UNIQUE   
  FOREIGN KEY   
  REFERENCES   
  5     Do zapisywania kolejnych poleceń i ich wyników w pliku o podanej nazwie:   
  START nazwa_pliku   
  ED nazwa_pliku   
  SPOOL nazwa_pliku   
  CALL nazwa_pliku