Swing - obsługi zdarzeń 2


Zadanie 23 (3p)

Do okna JFrame o wymiarach 400 x 400 dodać menu rozwijalne o następującym schemacie:

Menu1                              Menu2

Zapewnić reakcję na wybór opcji menu w postaci okienka dialogowego (klasy JOptionPane) z nazwą opcji, którą wybrano.

Zadanie 24 (5p)

Napisać program, który rysuje na pulpicie (oknie typu JFrame) wykres funkcji ciągłej, dla przykładu y = | x - 3 |, w obszarze -10 <= x <= 10,  -10 <= y <= 10. Osie x, y powinny być wyśrodkowane na pulpicie. W tracie przesuwania myszki (bez wciśnięcia klawisza), jeśli  kursor znajduje się na wykresie, to powinna pojawiać się informacja o współrzędnych punktu kursora względem środka układu. Zapewnić prawidłowe działanie programu przy zmianach rozmiarów pulpitu.

Przykładowy ekran:

 Wykres