Komponenty Swing


Zadanie 16
(3p)
(Aplikacja Swing; wspólne właściwości komponentów)

Utworzyć okno ramowe klasy JFrame z tytułem "Prosty edytor", zawierające komponent  JTextArea (wielowierszowe pole edycyjne). Zapewnić możliwość ustawiania z wiersza poleceń (przy uruchamianiu aplikacji) rodzaju i rozmiaru pisma oraz kolorów tła i pisma.

Ewentualne argumenty wywołania:

* typ pisma (np. "Dialog", "Serif", "Monospaced"),
* rozmiar pisma,
* trójka RGB określająca kolor tła,
* trójka RGB określająca kolor pisma.

Domyślne wartości winny być takie:

* typ pisma = "Dialog"
* rozmiar pisma = 14
* kolor tła = niebieski
* kolor pisma = biały

Przykładowy zestaw argumentów:  Dialog 18 255 255 255 0 0 0

Pomoc:  Zob. wykład 7, rozdział 10: ... Schemat aplikacji Swing.

 
Zadanie 17 (4p)
(Testowanie prostych rozkładów komponentów)

Pięć przycisków z napisami "Przycisk 1" - "Przycisk 5" dodać do okna ramowego (klasy JFrame):

a. z układem BorderLayout,
b. z układem FlowLayout,
c. z układem FlowLayout, z wyrównaniem do lewej,
d. z układem FlowLayout, z wyrównaniem do prawej,
e. z układem GridLayout jako jeden wiersz,
f.  z układem GridLayout jako jedną kolumnę,
g. z układem GridLayout jako tablice (3,2).

Napisać to jako jedną aplikację, w której sposób układania komponentów określany jest poprzez argument wiersza poleceń (litera A - G oznaczająca układ z powyższego spisu).