Wejście-Wyjście
 

Zadanie 11 (4p)

Napisać program, który kopiuje dane pracowników z pliku wejściowego do pliku wyjściowego o innej strukturze.

Każdy poprawny wiersz pliku wejściowego (przykład) jest postaci:
nazwisko   %    pensja    %    numerDziału, gdzie numer działu jest liczbą całkowitą. Plik wyściowy (przykład) ma zawierać informacje o pracownikach, posortowane według kryteriów uporządkowania: najpierw numery działu są porównywane, potem nazwiska, a na końcu pensje. Wiersze pliku wyjściowego mają być zapisane w postaci: numerDziału     nazwisko     pensja. Wszystkie niepoprawne (składniowo) wiersze pliku wejściowego są ignorowane przy kopiowaniu, jednocześnie są one zapisywane do innego pliku wyjściowego (przykład).

Zadanie 12 (3p)

Napisać program pokazujący drzewo katalogów/plików o podanym katalogu początkowym - korzeniu. Nazwa katalogu - korzenia ma być wprowadzona do programu ze standardowego wejścia (konsoli) korzystając z klasy java.util.Scanner. Drzewo wynikowe zapisać do pliku wyjściowego. Przykładowe drzewo wygląda następująco.


Zadanie 13
(2p)

Napisać i przetestować zadania 4, 5 za pomocą serializacji obiektów: zapisać obiekty klas Kolo, Prostokat do pliku figury.ser, następnie je odtworzyć.